הגבלים עסקיים

במשרד יעקב סלומון ליפשיץ ושות', צבורה מומחיות ופעילות עניפה בתחום ההגבלים העסקיים, הן בשלב הייזום וההקמה והן בשלבי הפעילות השוטפת של העסק.

עורכי הדין במשרד, שהתמחו בתחום ההגבלים העסקיים, מעניקים ייעוץ מקדמי לקראת ביצוע עסקאות רכישה, מיזוג או מיזמים משותפים לבחינת עמידתן בדרישות הדין, ובדבר הצורך בקבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים והערכת הסיכויים לקבלתו, בחינת תחולת הוראות החוק לעניין מונופולין והשלכותיהן האפשריות, וכן ייצוג הלקוחות בפניות לרשות ההגבלים העסקיים לקבלת עמדות מקדמיות של הממונה על הגבלים עסקיים.

כמו כן ניתן ללקוחות המשרד ייעוץ וליווי משפטי, בהליכי אישור מיזוגים והסדר כובל, הכנת והגשת הודעות מיזוג ובקשות למתן פטור מאישור הסדר כובל, ייצוג הלקוחות בהתדיינויות מול רשות ההגבלים העסקיים, לרבות בדבר התנאים שייקבעו למתן האישור או הפטור הרלבנטי.

לקוחות המשרד נעזרים במומחיותו של המשרד בתחום ההגבלים העסקיים על בסיס שוטף הן לצורך בחינת עמידת תנאיהן של עסקאות מסחריות שונות בהוראות הדין והפסיקה שעניינן הסדרים כובלים, וקבלת חוות דעת בדבר תחולתם של חריגים או פטורי סוג על הסדרים ספציפיים, הן לצורך מתן מענה לפניות רשות ההגבלים העסקיים אל הלקוחות לקבלת מידע, והן לשם בחינת חשיפות וסיכונים בתחום ההגבלים העסקיים והצורך ליתן להם מענה על ידי בניית תכנית אכיפה פנימית.

בנוסף, עוסק המשרד בייצוג לקוחות בפני הממונה על הגבלים עסקיים בקשר עם התראות לפני נקיטת הליכים פליליים, בהליכי שימוע בטרם פרסום קביעה בדבר קיום קבוצת ריכוז, ובפני בית הדין להגבלים עסקיים בעררים על החלטות וקביעות הממונה, כמו גם בהליכים אזרחיים בהם מתעוררות סוגיות מתחום ההגבלים העסקיים.